Obchodní podmínky

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Sídlo: Vlastislavova 152/4, Praha 4

IČO: 24231509

DIČ: CZ24231509

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. O 1003

(dále jen „W4W“)

 

I. Obecná ustanovení

 1.  W4W je v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách provozovatelem veřejné sbírky za účelem získání peněžních prostředků na pomoc matkám samoživitelkám, jakož i na pomoc dalším osobám, které se bez svého zavinění ocitnou v tíživé životní situaci například prarodičům pečujícím o vnouče, sourozencům pečujícím o mladší sourozence, pěstounům, opatrovníkům či rodičům, kteří usilují o získání nezletilých dětí do své péče, a to formou zajištění nákladů na bydlení, např. úhradou kauce na bydlení, příspěvku na nájemné či energie a dále zajištění nákladů na péči o nezletilé děti, např. ve formě úhrady obědů ve školních jídelnách, oznámené u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP/2169910/2022 (dále jen „Veřejná sbírka“).

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi W4W a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na eshop.women-for-women.cz. Potvrzením objednávky přispěvatel potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami a souhlas s nimi. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. S ohledem na neobchodní povahu činnosti W4W v rámci Veřejné sbírky se na vztah W4W a přispěvatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

 3. Uskutečněním objednávky na eshop.women-for-women.cz přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“). Přispěvatel má možnost si zvolit dar do těchto projektů pomoci: Obědy pro děti a Bydlení pro děti- Kauce (dále jen „Projekt“). Přispěvatel má možnost si zvolit z možností daru „bez Certifikátu“ a daru „s elektronickým Certifikátem“. Výše příspěvku do Veřejné sbírky vždy odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném Certifikátu a na webu eshop.women-for-women.cz.

 4. Okamžikem potvrzení objednávky je mezi přispěvatelem a W4W uzavřena darovací smlouva o poskytnutí peněžního příspěvku do Veřejné sbírky na konkrétní projekt W4W. Na základě této smlouvy má přispěvatel povinnost poskytnout peněžní příspěvek na příslušný Projekt do Veřejné sbírky. Hodnota příspěvku odpovídá automaticky hodnotě, která je na Certifikátu vyznačena. W4W má povinnost přispěvateli zaslat objednaný Certifikát na emailovou adresu zadanou přispěvatelem v průběhu objednávky (v případě volby daru s certifikátem) a poskytnutý dar využít za účelem příslušného Projektu- v případě Obědů pro děti za účelem úhrady školních obědů sociálně znevýhodněným dětem (více na www.obedyprodeti.cz)  a v případě Projektu Bydlení pro děti-Kauce za účelem úhrady kauce na bydlení a příspěvku na nájemném k zajištění důstojného domova sociálně znevýhodněným dětem (https://women-for-women.cz/bydleni-pro-deti-kauce). Další práva a povinnosti přispěvatele a W4W stanoví další články tohoto dokumentu.

 

II. Objednávka a dodací podmínky elektronického Certifikátu

 1. Při objednání elektronického Certifikátu na eshop.women-for-women.cz se postupuje tak, že přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany W4W. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

 2. Přispěvatel může platit pomocí platební karty, Aple Pay, Google Pay (poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267) nebo online bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu W4W identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán zájemci v potvrzení objednávky. W4W potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu přispěvatele uvedenou v objednávce. Tuto adresu zadává přispěvatel v druhém kroku objednávky.

 3. V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru W4W. Certifikát odchází přispěvateli po přijetí platby W4W, v případě platby kartou ihned, v případě platby bankovním převodem (i okamžitým) do 2 dnů od zaslání platby. Přispěvatel dostává samostatný e-mail s elektronickým Certifikátem ve formátu PDF v příloze. 

 

III. Potvrzení o daru 

 1. W4W zasílá potvrzení o daru přispěvateli ve formátu PDF v příloze e-mailu na emailovou adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky. Potvrzení o daru je zasláno jak v případě elektronického Certifikátu, tak v případě volby daru bez certifikátu. Potvrzení o daru je zasíláno po platbě. V případě platby kartou okamžitě, v případě platby bankovním převodem do 2 dnů. Platba bankovním převodem může být správně a rychle identifikována pouze v případě, že přispěvatel uvede variabilní symbol přidělený v objednávce. Variabilním symbolem je vždy číslo objednávky.

 2. Poskytnutí daru prostřednictvím dárkového certifikátu na eshop.women-for-women.cz umožňuje zájemci odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 3. Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup certifikátu prostřednictvím eshop.women-for-women.cz. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.

 

IV. Reklamace

 1. Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru darování se na prodej dárkového certifikátu prostřednictvím eshop.women-for-women.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

 2. W4W vyřizuje reklamace týkající se nezaslání elektronických Certifikátů z důvodu chybně zadané elektronické adresy. Přispěvatel může požádat o zaslání na adresu novou a W4W se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném W4W reklamovat nelze. Pokud k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může přispěvatel požádat W4W o opětovné zaslání.

 3. V případě reklamace je přispěvatel povinen informovat W4W bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: eshop@women-for-women.cz V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky, těmito údaji jsou identifikační údaje zadané při vyplnění objednávky, případně také číslo bankovního účtu přispěvatele v případě platby bankovním převodem a neuvedení správného variabilního symbolu.

 

V. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 1. W4W nakládá s osobními údaji přispěvatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

 2. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté přispěvatelem W4W v průběhu poskytnutí daru prostřednictvím objednávky na eshop.women-for-women.cz jsou důvěrné.

 3. Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit W4W jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

 4. Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 5. W4W bude zpracovávat osobní údaje přispěvatel v rozsahu uvedeném v objednávce dárkového certifikátu.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností W4W a na oprávněném zájmu W4W.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností W4W,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 Osobní údaje budou W4W uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (darovací smlouvy),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu se přispěvatelem, pokud přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje W4W neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci se přispěvatelem.  Dále může W4W sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje W4W zpracovává,
 • právo požadovat po W4W vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u W4W přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po W4W výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje W4W,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na W4W nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje W4W: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. IČ: 24231509, se sídlem: Vlastislavova 152, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1003, kontaktní údaje: eshop@women-for-women.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: legal@prague-lofts.cz

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách eshop.women-for-women.cz.

 2. W4W je oprávněna obchodní podmínky měnit a doplňovat. Pro přispěvatele i W4W jsou závazné obchodní podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.