Obchodní podmínky

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Sídlo: Vlastislavova 152/4, Praha 4
IČO: 24231509
DIČ: CZ24231509
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. O 1003
(dále jen „W4W“)

 

 I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup dárkových certifikátů z internetových stránek W4W a upravují vzájemný vztah mezi W4W a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zájemce“), která má zájem darovat finanční prostředky W4W na konkrétní projekty prostřednictvím objednávky uskutečněné na webových stránkách eshop.women-for-women.cz. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Potvrzením objednávky zájemce potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami a souhlas s nimi.

 2. Uskutečněním objednávky na eshop.women-for-women.cz zájemce daruje stanovené peněžní prostředky W4W prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“). Zájemce má možnost si zvolit dar do těchto hlavních projektů pomoci: Obědy pro děti a Bydlení pro děti- Kauce (dále jen „Projekt“). Zájemce má možnost si zvolit z možností daru „bez Certifikátu“ a daru „s elektronickým Certifikátem“. Výše daru vždy odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném Certifikátu a na webu eshop.women-for-women.cz.

 3. Okamžikem potvrzení objednávky je mezi zájemcem a W4W uzavřena darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru na konkrétní projekt W4W. Na základě této smlouvy má zájemce povinnost poskytnout peněžní dar na příslušný Projekt. Hodnota daru odpovídá automaticky hodnotě, která je na Certifikátu vyznačena. W4W má povinnost zájemci zaslat objednaný Certifikát na emailovou adresu zadanou zájemcem v průběhu objednávky (v případě volby daru s certifikátem) a poskytnutý dar využít za účelem příslušného Projektu- v případě Obědů pro děti za účelem úhrady školních obědů sociálně znevýhodněným dětem (více na www.obedyprodeti.cz) a v případě Projektu Bydlení pro děti-Kauce za účelem úhrady kauce na bydlení a příspěvku na nájemném k zajištění důstojného domova sociálně znevýhodněným dětem (https://women-for-women.cz/bydleni-pro-deti-kauce). Další práva a povinnosti zájemce a W4W stanoví další články tohoto dokumentu.

 

 II. Objednávka a dodací podmínky elektronického Certifikátu

 1. Při objednání elektronického Certifikátu na eshop.women-for-women.cz se postupuje tak, že zájemce vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany W4W. Potvrzení o daru získává zájemce s každou objednávkou automaticky.

 2. Zájemce může platit pouze pomocí platební karty nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu W4W identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán zájemci v potvrzení objednávky. W4W potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu zájemce uvedené v objednávce. Tuto adresu zadává zájemce v druhém kroku objednávky.

 3. V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru W4W. Certifikát odchází zájemci po přijetí platby W4W, v případě platby kartou ihned, v případě platby bankovním převodem (i okamžitým) do 2 dnů od zaslání platby. Zájemce dostává samostatný e-mail s elektronickým Certifikátem ve formátu PDF v příloze.

 

III. Potvrzení o daru

 1. W4W zasílá potvrzení o daru zájemci ve formátu PDF v příloze e-mailu na emailovou adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky. Potvrzení o daru je zasláno jak v případě elektronického Certifikátu tak v případě volby daru bez certifikátu. Potvrzení o daru je zasíláno po platbě. V případě platby kartou okamžitě, v případě platby bankovním převodem do 2 dnů. Platba bankovním převodem může být správně a rychle identifikována pouze v případě, že zájemce uvede variabilní symbol přidělený v objednávce. Variabilním symbolem je vždy číslo objednávky.

 2. Poskytnutí daru prostřednictvím dárkového certifikátu na eshop.women-for-women.cz umožňuje zájemci odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 3. Zájemce má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup certifikátu prostřednictvím eshop.women-for-women.cz. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy zájemce vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.

 IV. Reklamace

 1. Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru darování se na prodej dárkového certifikátu prostřednictvím eshop.women-for-women.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

 2. W4W vyřizuje reklamace týkající se nezaslání elektronických Certifikátů z důvodu chybně zadané elektronické adresy. Zájemce může požádat o zaslání na adresu novou a W4Wse mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném W4W reklamovat nelze. Pokud k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může zájemce požádat W4W o opětovné zaslání.

 3. V případě reklamace je zájemce povinen informovat W4W bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: eshop@women-for-women.cz V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky, těmito údaji jsou identifikační údaje zadané při vyplnění objednávky, případně také číslo bankovního účtu zájemce v případě platby bankovním převodem a neuvedení správného variabilního symbolu.

 

V. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 1. W4W nakládá s osobními údaji zájemce v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

 2. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté zájemcem W4W v průběhu poskytnutí daru prostřednictvím objednávky na eshop.women-for-women.cz jsou důvěrné.

 3. Zájemce je povinen neprodleně oznámit W4W jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

 4. Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 5. W4W bude zpracovávat osobní údaje zájemce v rozsahu uvedeném v objednávce dárkového certifikátu.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností W4W a na oprávněném zájmu W4W.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností W4W,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 Osobní údaje budou W4W uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (darovací smlouvy),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu se zájemcem, pokud zájemce dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje W4W neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci se zájemcem.  Dále může W4W sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva zájemce:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje W4W zpracovává,
 • právo požadovat po W4W vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u W4W přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po W4W výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje W4W,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na W4W nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje W4W: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. IČ: 24231509, se sídlem: Vlastislavova 152, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1003, kontaktní údaje: eshop@women-for-women.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: legal@prague-lofts.cz

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách eshop.women-for-women.cz.

 2. W4W je oprávněna obchodní podmínky měnit a doplňovat. Pro zájemce i W4W jsou závazné obchodní podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.